Categorieën

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
   
Koopovereenkomst:
De koopovereenkomst tussen Fluohesje.eu en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is, respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan fluohesje.eu afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende producten niet (meer) beschikbaar is, dan zal fluohesje.eu de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kostenloze teruggave van het door hem aan fluohesje.eu betaalde bedrag, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van fluohesje.eu zal plaatsvinden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.
Onjuistheden
fluohesje.eu is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Fluohesje.eu die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.
Bezorgkosten zaken
Alle prijzen van de zaken op de site zijn inclusief BTW en incl verzending Behance

Levering en levertijd
fluohesje.eu zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen de drie weken (voor goederen met bedrukking) en binnen de week (voor goederen zonder bedrukking) na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
Veilig betalen
Fluohesje.eu biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen: Mastercard, Maestro, Visa, Paypal of overschrijving: Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat de exacte naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Belfius of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.
Annulering koopovereenkomst
Gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden (met uitzondering van gepersonaliseerde producten), met de nadruk dat de verpakking als het product onbeschadigd is. Indien dit product of verpakking schade vertoont, kan dit geweigerd worden door Fluohesje.eu, alle transportkosten zijn dan ten laste van de koper.
 Hiertoe dient de koper binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij klantenservice info@fluohesje.eu De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Fluohesje.eu betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.
Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Fluohesje.eu geen invloed heeft; b) van zaken die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; c) duidelijk persoonlijk van aard zijn; d) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; e) snel kunnen bederven of verouderen;
Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Fluohesje.eu gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Veilig in het Verkeer betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Persoonsgegevens
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Fluohesje.eu nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van Veilig in het Verkeer.
Fluohesje.eu zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.